Política de privacitat

A Club Medusa es treballa per a garantir la privacitat en el tractament de dades personals; en aquesta Política de Privacitat s'informa clarament de com es recopilen, utilitzen i custodien les dades de les persones que es relacionen amb Club Medusa, sigui com a mers interessats o com a clients, (en endavant, l’/els “Interessat/s”) en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE)  2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades. 

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'Interessat que faciliti dades de caràcter personal a Club Medusa a través d'aquesta Plataforma o per altres vies, per exemple, Xarxes Socials, queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

  • Club Medusa - SARA SOBREVALS FERNANDEZ
  • NIF: 48102673J
  • Domicili professional: Carrer Unió 70, 3-6 (08302) Mataró.

Correu electrònic:  info@clubmecusa.cat

 

2. TRACTAMENT DE LES DADES: FINALITAT, LEGITIMACIÓ, DURADA, CATEGORIES DE DADES

A continuació s’indiquen les diferents finalitats del tractament de dades, amb la corresponent legitimació o base legal per al tractament, la durada de conservació de les dades i categoria de dades afectades.

2.1. SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ, PETICIONS O CONSULTES

2.1.1. Finalitat

a) Facilitar un mitjà a l’Interessat per a contactar-hi, que ell pugui contactar a Club Medusa i per a donar resposta a la seves sol·licituds d’informació respecte els productes de Club Medusa.

b) Gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer-ne un seguiment posterior.

2.1.2. Legitimació

El consentiment de la persona que proporciona les dades implícit en la pròpia sol·licitud·, en tant que permet poder atendre’l adequadament i resoldre les consultes i peticions plantejades.

2.1.3. Durada

a) Les de la lletra a) anterior: el temps necessari per a donar-hi resposta, amb un termini màxim d'un any.

b) Les de la lletra b) anterior: durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que l'Interessat expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

2.1.4 Categoria de dades

Dades de contacte: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon mòbil.

2.2. GESTIÓ DELS SERVEIS CONTRACTATS PEL CLIENT

2.2.1. Finalitat

a) Gestionar la contractació del servei de compra / subscripció i dur a terme la prestació contractada pel client, l’enviament dels llibres i materials contractats, la seva facturació, cobraments i pagaments; Adaptar els serveis i productes oferts a les necessitats i preferències dels clients; Gestionar l’alta/registre de l’Interessat a la pàgina web de Club Medusa, (en endavant, la  “Plataforma”). Mantenir, millorar i avançar en el desenvolupament de la Plataforma

b) Realitzar estudis de mercat (informes estadístics), que permetin ampliar i millorar els productes o serveis de Club Medusa. En qualsevol cas, no s'inclouran dades personals en els informes estadístics elaborats.

2.2.2. Legitimació

La base legal per a la gestió de la cartera de clients és la relació contractual i precontractual establerta amb ells, des de el moment d’acceptació dels Termes i Condicions de Club Medusa i subscripció a les caixes ofertes. 

El tractament de les dades dels clients per a realitzar informes estadístics (estudis de mercat) es basa en l'interès legítim de la companyia, el qual es considera prevalent, en la mesura en la qual no es tractaran més dades que les facilitades pels interessats amb l'única finalitat de poder millorar els serveis oferts per l'entitat.

2.2.3. Durada

a) Les de la lletra a) anterior:  durant el temps de vigència del contracte. Una vegada finalitzada aquesta relació, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte. No obstant, les dades per a l'elaboració de perfils comercials seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, l'Interessat manifesti la voluntat de suprimir-les i en tot cas, fins a any desprès de la cancel·lació de la subscripció.

b) Els informes estadístics relatius als estudis de mercat podran ser conservats indefinidament, si bé en ells no s'inclouen dades de caràcter personal.

2.2.4. Categoria de dades

 • Dades de contacte: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte; adreça postal.
 • Dades sobre la targeta de crèdit.
 • Contrasenya compte d’usuari.
 • Dades relatives a preferències lectores i culturals.

2.3. ENVIAMENT D'ENQUESTES

2.3.1. Finalitat

Valorar la satisfacció dels Interessats en relació amb els productes i serveis de Club Medusa, així com per a conèixer la seva opinió sobre els mateixos i determinar en quin àmbit poden millorar els seus serveis.

2.3.2. Legitimació

L'interès legítim empresarial, que es considera prevalent, ja que únicament es tractaran dades de contacte de clients de l'entitat amb l'única fi que manifestin les seves opinions sobre els productes o serveis de Club Medusa.

2.3.3. Durada

Les dades seran emmagatzemades per a l'elaboració de l'informe corresponent. Després de l'elaboració d'aquest informe, les dades seran conservades durant el termini establert per obligació legal i/o fins que l’Interessat manifesti el contrari. En  tot cas, a l'informe no s'incorporen dades personals.

2.3.4. Categoria de dades

Dades de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte.

2.4. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

2.4.1. Finalitat

Gestionar la interacció amb interessats a través del correu electrònic, postal i telèfon o fer arribar notícies, informació publicitària i d'interès relacionada amb l'activitat del responsable de tractament, amb finalitats promocionals.

Sobre la base de la informació facilitada, es poden elaborar perfils comercials amb la finalitat d'oferir productes i serveis adequats a les preferències de l’Interessat o del potencial Interessat.

2.4.2. Legitimació

El consentiment prestat per l’Interessat amb aquests fins, i en el seu cas, la relació contractual prèvia amb antics Interessats.

2.4.3. Durada

Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas,  l'Interessat manifesti la voluntat de donar-se de baixa d’aquest servei. 

2.4.4. Categoria de dades

Dades de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte.

2.5. CLUB DE LECTURA. ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS

2.5.1. Finalitat

Gestionar la inscripció i participació de l'Interessat en els esdeveniments relacionats amb el Club de lectura mensual organitzats per Club Medusa així com altres activitats que poguessin sorgir: com ponències d'autors o altres agents relacionats amb els llibres integrants de la subscripció, personalitats del món de la cultura, i d’altres actes similars.  

2.5.2. Legitimació

El consentiment prestat per l’Interessat amb aquests fins.

2.5.3. Durada

Fins el temps que durin els esdeveniments, i, en el seu cas, segons les bases específiques per a gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

2.5.4. Categoria de dades

Dades de contacte: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte.

2.6. GESTIÓ DE COOKIES

Per accedir a la política de privacitat en relació amb les cookies, fes clic aquí. 

2.7. XARXES SOCIALS

2.7.1. Finalitat

En cas que sigui seguidor nostre a les xarxes socials, tractarem les seves dades per a promocionar els productes i serveis de Club Medusa, així com dur a terme campanyes comercials.

2.7.2. Legitimació

El consentiment de l'interessat.

2.7.3. Durada

Les dades es conservaran fins que l'Interessat retiri el consentiment o manifesti la seva oposició al tractament de les seves dades a aquest efecte.

2.7.4. Categoria de dades

Nom d’usuari de l’Interessat a la xarxa social en qüestió, informació de contacte del perfil.

 

3. DESTINATARIS COMUNICACIÓ DE DADES 

Club Medusa únicament permetrà l’accés de tercers a les dades de l'Interessat quan l’Interessat en qüestió ho sol·liciti o consenti expressament, i també quan sigui necessari per a la prestació del servei contractat o com a conseqüència del mateix, com per exemple a  proveïdors de Serveis de Tecnologia de la Informació com: 

 • Proveïdors de Plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport a les bases de dades de Club Medusa, així com al programari i aplicacions que puguin contenir dades.  
 • Proveïdors que ajuden a proporcionar serveis digitals, CRM, anàlisis web i motors de cerca o que proporcionen formularis en línia per a la recollida de dades dels Interessats pertanyents a Club Medusa i brindar-los un millor servei. 
 • Agències de publicitat, màrqueting i mitjans digitals per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar-ne l'efectivitat i per administrar-ne el contacte i les preguntes.‍
 • Serveis de logística, transport i entrega dels productes adquirits a través de la Plataforma. 
 • Tercers necessaris per al compliment d’una normativa legal.

4. DRETS DELS INTERESSATS 

Qualsevol Interessat pot retirar el seu consentiment atorgat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

L’Interessat podrà exercir en tot moment els següents drets: d’accés, actualització i rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. 

L’interessat, per exercir els drets anteriors, ho haurà de fer per escrit, en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigit a la responsable del tractament; a la seva adreça postal (C. Unió 70, 3-6, 08302 Mataró) o electrònica ( info@clubmecusa.cat); indicant el seu nom, cognoms i adreça, acompanyat d'una còpia del seu document oficial d'identificació i especificant el dret que es vol exercir i respecte a quin tractament de dades personals.

Club Medusa respondrà a la sol·licitud efectuada en un termini no superior a 5 dies.

Enfront de qualsevol vulneració de drets, especialment quan no s'hagi obtingut la satisfacció pretesa en el seu exercici, a l’Interessat també l’assisteix el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent, on es pot obtenir més informació sobre els drets que assisteixen a qualsevol interessat.

A més, també pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, dirigint-se a les anteriors adreces o bé seguint les indicacions que apareixen en cada comunicació comercial que rep. Així mateix, pot limitar la publicitat no desitjada inscrivint les seves dades de manera gratuïta i voluntària en un fitxer d'exclusió publicitària. Per a més informació, consulta en l'apartat “Publicitat no desitjada de la web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5. RESPONSABILITAT SOBRE DADES PERSONALS FACILITADES PER L’INTERESSAT

L’Interessat garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitades a Club Medusa a través de la Plataforma son vertaderes, exactes i completes. Així mateix, es compromet a mantenir-les actualitzades mentre duri la seva subscripció. 

D'igual forma, l'Interessat té el deure de custodiar la contrasenya identificativa per a fer ús dels serveis oferts per la Plataforma, i es compromet a no cedir el seu ús a tercers.

6. MESURES ADOPTADES EN EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Club Medusa es compromet en la correcta utilització de les dades personals facilitades conforme a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat, garantint la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades.

 A tal fi, confirma que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa que són necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable.

7. CONFIDENCIALITAT

Club Medusa garanteix que mantindrà qualsevol document, informació o dada, sigui personal o no personal, que rebi del Client amb motiu de la relació contractual que es derivi de la subscripció i compra dels llibres comercialitzats per aquella.

Aquesta obligació de confidencialitat s’estendrà, així mateix, als seus empleats i a qualsevol persona que, per la seva relació amb Club Medusa, tingui o pugui tenir accés a aquesta informació, basada en motius professionals o de manteniment tecnològic de les eines de programari o maquinària necessàries perquè Club Medusa pugui prestar el seu servei al Client.

Conseqüentment, Club Medusa no podrà reproduir, modificar, fer pública o divulgar a tercers la informació confidencial rebuda del Client, sense obtenir autorització  prèvia expressa i escrita.

8. CONTACTE 

Per qualsevol dubte addicional sobre la forma en que es tracten i s’utilitzen les dades personals proporcionades a Club Medusa, o per tal d’exercir qualsevol dels drets llistats més amunt, l’Interessat pot posar-se en contacte amb Club Medusa a través del correu electrònic:  info@clubmecusa.cat.

 

Club Medusa.  Política de Privacitat i protecció de dades personals. Versió: 07/11/23