Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Objecte 

1.1. Règim legal. Aquestes Condicions Generals de la Contractació regeixen les obligacions i drets relatius a l’ús o gaudi dels serveis/productes de Club Medusa per part dels seus usuaris o clients (en endavant, el/s “Client/s”), d’acord amb el que disposen el Real Decret Legislatiu 1/2007 d’aprovació del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació i la llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. 

1.2. Club Medusa es la marca de l’empresa de Sara Sobrevals Fernández (amb NIF nº 48102673J). L’adreça postal de  Club Medusa és: C. Unió 70, 3-6 (08302), Mataró i l’electrònica   info@clubmecusa.cat; el  telèfon d'atenció al client és el   611 805 388.

1.3. Objecte del contracte

1.3.1. Club Medusa ofereix als Clients la possibilitat de contractar una subscripció anual, de pagament mensual o anual (en endavant la “Subscripció”), per a la compra de caixes sorpresa amb llibres en català i d’editorials independents catalanes, donant prioritat a autores, prèviament seleccionats per Club Medusa sobre la base de la línia de producte, que consistirà generalment en Narrativa, però no necessàriament (d'ara endavant la/les “Caixa/es” indistintament). 

El contingut mínim de les Caixes sempre serà el llibre, un punt de llibre, i un follet informatiu i/o una guia de lectura sobre el mateix. 

1.3.2. Amb la Subscripció s’inclou la facultat d’intervenció i participació al club de lectura (en endavant, el “Club de lectura”) que tindrà lloc 1 cop al mes, on podrà participar l’autor/a del llibre tan de forma presencial com online, i/o altres personalitats destacades com l’editor, el prologuista, traductor... i es debatrà entre els seus participants sobre temes com el contingut dels llibres, la història, el context, els personatges i les diferents interpretacions, tan la de l’autor, com les dels seus lectors, i d’altres matèries o continguts relacionats amb el llibre. 

1.3.3. Club Medusa ofereix també al seus Clients la possibilitat de contractar l’assistència a un Club de lectura sense necessitat de subscriure’s, pensat per aquells lectors que estiguin interessats en el contingut ofert en relació amb el llibre d’una caixa en concret, el seu autor/a i/o algun participant en la ponència. Aquest contracte tindrà un límit màxim de tres (3) vegades a l’any sense estar subscrit als productes de Club Medusa. 

1.3.4. A la present pàgina web, el Client (en endavant, el “Comprador”) podrà comprar els productes de marxandatge oferts per Club Medusa (en endavant, el “Venedor”), que consistiran en productes de papereria, d’acord amb les especificacions detallades en l’apartat relatiu als mateixos. La compra d’aquests productes es regirà per les següents: 

Els preus dels productes s'establiran d'acord amb la tarifa vigent fixada per Club Medusa en el moment de la confirmació de la comanda.

El Comprador, en el cas d’adquirir algun dels productes mencionats de forma única i separada, el rebrà a l'adreça proporcionada dins del termini establert. Les despeses d'enviament dels productes de marxandatge seran a càrrec del Comprador. No obstant això, el Client tindrà la possibilitat d'afegir aquests productes a l'enviament de la seva capsa de subscripció literària. En cas que sigui possible l’enviament del producte dins de la capsa, no es cobraran despeses d'enviament i es rebrà en el mateix termini establert per la capsa, sempre i quan la comanda del producte s’hagi fet abans del dia 10 del mes anterior a la recepció de la mateixa. 

Els productes que no es puguin incloure en l'enviament de la mateixa capsa de subscripció, tindran les seves pròpies condicions d'enviament, que dependran en cada cas de l'adreça a la qual s'haurà de destinar el producte i que s'especificaran en el moment de la compra del producte en qüestió.

El Comprador és responsable d'inspeccionar els productes en el moment del lliurament i notificar al Venedor de qualsevol dany o desperfecte dels mateixos dins dels 3 dies següents a la recepció.

Els productes de marxandatge venuts pel Venedor estan protegits per drets de propietat intel·lectual. El Comprador es compromet a respectar aquests drets i a no utilitzar els productes amb finalitats comercials o de qualsevol altra índole sense l'autorització expressa del Venedor.

En tot allò no especificat en aquest apartat, regiran la resta de les presents Condicions Generals de Contractació.

La contractació y les comunicacions que se’n derivin es faran telemàticament, a través de la web de Club Medusa (en endavant, la “Plataforma”),  l’ús de la qual es regula en l’apartat ‘Avis legal i condicions d’ús’ al que pots accedir fent clic aquí

La Subscripció o contractació del Producte es durà a terme mitjançant un apartat en línia que s’habilitarà al iniciar el procés de Contractació. Accedeix a la compra dels mateixos fent clic aquí. 

2. Sobre les modalitats de Subscripció prevista en els punts 1.3.1 i 1.3.2 

El contracte consisteix en una Subscripció anual, que donarà dret a la recepció de 12 Caixes, una corresponent a cada mes natural de l’any. 

La Subscripció té dues modalitats, segons la forma de pagament que escollirà el Client en el moment de fer la Subscripció: 

  • Pagament únic anual, amb el benefici d’una caixa bonificada 
  • Pagament fraccionat en quotes mensuals 

El preu es concretarà en l’apartat web habilitat als efectes de completar la Subscripció.

3. Disposició de productes anteriors. 

A Club Medusa no es generen excedents de llibres perquè el nombre d'enviaments es genera sota demanda (cobrament de la renovació mensual, o anual). 

4. Preu i formes de pagament. Despeses d’enviament 

El preu de la Subscripció es podrà pagar mitjançant càrrec a la targeta de crèdit o dèbit les dades de la qual es proporcionaran pel Client  en el moment de contraure la Subscripció.  

El pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit és a través d’una passarel·la de pagament segura, les dades bancàries proporcionades son encriptades i transmeses amb total seguretat als servidors de l’entitat bancaria de l’Interessat i posteriorment, son verificades amb el banc emissor.

Club Medusa efectuarà el càrrec relatiu al primer pagament a la targeta de crèdit o dèbit les dades de la qual el Client hagi introduït o seleccionat en el procés de Subscripció, el mateix dia en què s’efectuï aquesta. El(s) successiu(s) pagament(s) es realitzarà(n) el dia 11 del mes natural següent, en cas que el Client s’hagi subscrit entre els dies 1 i 10; i el dia 11 del segon mes natural següent en cas d’haver-se subscrit després del dia 10.  

Una vegada realitzat el pagament, el Client rebrà un correu de Club Medusa a l'adreça electrònica facilitada informant que la compra i el pagament s'han realitzat correctament. Aquest correu inclourà informació sobre la Subscripció i el preu pagat pel Client. Si no rep aquest correu, el Client es posarà en contacte amb Club Medusa per comprovar la possible causa i confirmar la Subscripció. 

El preu de la Subscripció inclourà els costos d’enviament de la Caixa dins de territori espanyol al domicili indicat pel Client. 

5. Dret de desistiment d’aquest contracte. 

Sens perjudici del que es disposa a la clàusula “Durada de la Subscripció”, el Client té dret a desistir des de la Subscripció i fins a 14 dies naturals a partir del dia següent d’haver rebut la primera Caixa, posant en coneixement de Club Medusa mitjançant correu postal o electrònic la seva voluntat de desistir i, en cas d’haver rebut la Caixa,  remetent-li dins de l’esmentat termini, la Caixa amb tots els elements originals inclosos, en bon estat i sense haver estat usats. 

Club Medusa, retornarà al Client mitjançant el mateix mitjà de pagament emprat en realitzar la comanda, el preu abonat, en el termini màxim de 14 dies naturals des del dia que hagi rebut la notificació del Client. Les despeses de devolució en cas de desistiment correran a compte de Club Medusa. 

Club Medusa es reserva el dret de formular reclamacions quan les Caixes retornades mostrin indicis d'ús o danys per causes no imputables a Club Medusa. En aquest supòsit, Club Medusa es posarà en contacte amb el Client a través del seu correu electrònic per a iniciar les comprovacions oportunes sobre els fets ocorreguts. 

La propietat de la Caixa passarà a ser del Client en el moment de la seva recepció i lliurament. En cas de devolució, el risc de pèrdua romandrà a càrrec del Client fins que la Caixa sigui lliurada a Club Medusa.

6. Durada de la Subscripció.

6.1. Durada.

La Subscripció té una durada anual a comptar des del dia 1 del mes en què s’hagi de rebre la primera caixa, segons la data en que s’hagi realitzat el primer pagament, conforme a la clàusula 4. 

La Subscripció es prorrogarà anualment, si cap de les parts contractants comunica a l’altra la seva voluntat de no prorrogar el contracte amb, com a mínim, 1 mes d’antelació al dia 10 de l´últim mes de vigència del contracte.  

La finalització de la Subscripció, no afectarà als enviaments de Caixes que faltin per completar les 12 de la Subscripció i la facultat de participar en els seus respectius Clubs de lectura. 

6.2. Desistiment per part Client en modalitat de Subscripció de pagament mensual.

En aquesta modalitat, el Client té el dret de cancel·lar la Subscripció en qualsevol moment sense necessitat de justificar la seva decisió. No obstant, la Subscripció serà vigent fins al dia 10 següent al de la recepció de la notificació per part de Club Medusa i el  Client rebrà la Caixa corresponent al mes següent a aquell en que s’hagi fet l’últim pagament, i podrà participar en el Club de lectura corresponent a dita Caixa. 

La cancel·lació pot realitzar-se notificant per escrit a Club Medusa a l'adreça C. Unió 70, 3-6 (08302) Mataró; o per correu electrònic a  info@clubmecusa.cat.

La cancel·lació sorgirà efectes a partir de la data de recepció de la notificació, però es mantindrà el dret d’assistència al Club de lectura del llibre rebut l’últim mes de durada de la Subscripció. 

6.3. Suspensió temporal de la Subscripció.

En la modalitat de Subscripció amb pagament mensual, el Client tindrà la possibilitat de suspendre temporalment la seva Subscripció, sense limitacions mensuals, durant el transcurs dels quals no es rebrà la Caixa ni podrà assistir al Club de lectura corresponent a la/es Caixa/es afectada/es per la suspensió i, conseqüentment, tampoc s’efectuarà el cobrament de la quota mensual pertinent

Si l’exercici de la facultat de suspensió es comunica a Club Medusa entre els dies 1 i 10 del mes, serà efectiva el mes natural següent, i el Client no rebrà la Caixa corresponent a tal mes. 

Si  l’exercici de la facultat de suspensió es comunica a Club Medusa entre els dies 11 i l’últim del mes, serà efectiva el segon mes natural següent. 

Quan finalitzi el termini de suspensió, la Subscripció es reprendrà a partir del següent mes amb la recepció (i cobrament) normal i en les mateixes condicions anteriors.

6.4. Resolució per part de Club Medusa.

6.4.1. En la modalitat de Subscripció amb pagament mensual Club Medusa podrà resoldre el contracte en cas d’impagament d’una quota mensual. 

6.4.2. Club Medusa es reserva la facultat de resolució de la Subscripció en cas que el Client exerceixi el dret de devolució previst a la clàusula 8.3 més de 2 cops.  

6.4.3. Club Medusa també podrà resoldre unilateralment la Subscripció en cas que el Client participi en activitats del Club de lectura i tingui un mal comportament; com ara: disrupció constant en les discussions del club; tractar  de manera irrespectuosa els altres membres del club; realitzar activitats que interrompin la dinàmica harmoniosa de les reunions; incitar a la violència, l'odi o la discriminació; comportament inapropiats envers el personal o altres membres del club, i, en definitiva, efectuar manifestacions o adoptar actituds inapropiades en un entorn de diàleg i participació en activitats culturals de qualsevol mena.

La determinació de si una conducta específica constitueix un mal comportament serà a discreció de Club Medusa i serà basada en els principis de respecte i convivència. 

En cas que Club Medusa determini que el Client ha manifestat un mal comportament d'acord amb els estàndards de comportament descrits, Club Medusa tindrà dret a resoldre el contracte sense cap mena de reemborsament. 

La resolució del contracte es realitzarà per escrit, notificant-ho al Client a través del mitjà de comunicació proporcionat per aquest. La notificació es farà amb un preavís raonable.

En cas que la conducta inapropiada del Client hagi causat danys materials o immaterials a Club Medusa o a altres membres del Club de lectura, Club Medusa es reserva el dret d’emprendre accions legals per perseguir la reparació de tals danys.

7. Enviament de les Caixes. 

El Client rebrà les seves Caixes durant el transcurs de la primera setmana del mes. 

La primera Caixa, es rebrà segons el següent:

  • Si el primer pagament s’ha fet entre els dies 1 i 10, la primera Caixa es rebrà el mes natural següent. 
  • Si el primer pagament s’ha fet entre els dies 11 i l’últim del mes, la primera Caixa es rebrà el segon mes natural següent. 

8. Limitació de responsabilitat de Club Medusa. 

8.1. Sobre el contingut i autoria dels llibres.

Club Medusa no es fa responsable del contingut dels llibres inclosos en les Caixes i no s'identifica ni amb l’opinió, ni amb les tendències, idees o contingut del llibre ni del seu autor, així com tampoc comparteix cap de les opinions que puguin emetre els Clients sobre els llibres i/o les Caixes. 

Club Medusa no és l'autor dels llibres, per la qual cosa no respon sobre l'autoria d'aquests, ni de qualsevol reclamació de tercers derivada d'una eventual infracció de drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

8.2. Sobre la naturalesa del producte.  

La Caixa i els llibres que l’integrin tenen un factor sorpresa, i per la seva pròpia naturalesa, poden no satisfer l’expectativa del Client o les seves preferències personals. 

En cas que el Client no estigui satisfet amb un llibre adquirit pel motiu de la seva preferència personal o per la seva naturalesa sorpresa, Club Medusa no acceptarà cap responsabilitat ni obligació per aquest motiu. Això, sens perjudici de la facultat de devolució i reemborsament prevista en el següent apartat. 

8.3. Facultat de devolució i  reemborsament parcial.

El Client té la facultat de rebutjar la Caixa rebuda si ja disposa amb anterioritat del mateix llibre que el que es conté en la Caixa d’aquell mes de Subscripció. Per fer ús d’aquesta facultat caldrà que el Client enviï un correu electrònic adjuntant una fotografia a Club Medusa on s’apreciï  la Caixa amb el seu contingut, llibre inclòs, i el llibre que ja té el Client. En aquest cas, Club Medusa li retornarà l’import fixe de 20€ de la quota corresponent a aquell mes, mitjançant el mateix mitjà de pagament emprat i en un termini de 7 dies. 

9. Ús de la Plataforma de contractació i de la web per part del Client. 

Club Medusa no es responsabilitza de l'ús que el Client realitzi de la seva contrasenya i/ o clau d'accés a la Plataforma de contractació.  La informació de la contrasenya és particular de cada Client i aquesta no pot compartir-se amb altres persones. En el seu cas, el Client es responsabilitza de l'ús que persones alienes a aquest donin a la seva contrasenya. 

‍10. Política de reclamacions. 

Club Medusa informa que, en compliment d’allò previst pel Real Decret 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, el Client podrà realitzar reclamacions sobre l’estat de la Caixa  i/o el servei del Club de lectura ofert remetent un correu electrònic a l’adreça  info@clubmecusa.cat  indicant el seu nom i cognoms, a quin servei i/o producte adquirit fa referència i exposant els motius de la seva reclamació. 

També podrà emprar les fulles de reclamació oficials disponibles a cada Comunitat Autònoma.  A Catalunya es poden descarregar en aquesta adreça web: 

https://consum.gencat.cat/web/.content/50_RECOMANACIONS/nadal/doc_59629304_1.pdf

En cas de no poder localitzar els fulls de reclamació oficials d’una altra Comunitat Autònoma, el Client podrà sol·licitar-los a Club Medusa via correu electrònic, i Club Medusa li facilitarà l’exemplar corresponent. 

Club Medusa està adherida al sistema de resolució extrajudicial de conflictes de petita quantia a través de la Plataforma impulsada per la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Club Medusa i el Client poden emprar aquest sistema en cas de qualsevol conflicte derivat de la interpretació, aplicació o compliment de la Subscripció, sens perjudici de poder acudir lliurement als tribunal de justícia d’acord amb les lleis espanyoles. 

11. Prohibició de cessió del contracte. 

Cap de les parts contractants podrà cedir a un tercer la seva posició en la present relació contractual o de qualssevol de les seves obligacions o drets, sense la prèvia i expressa autorització de l’altre part. Se’n exceptua la cessió per part de Club Medusa a favor d’una societat on la titular de Club Medusa sigui sòcia partícip en més d’un 5 %. 

12. Modificació d’aquestes condicions generals i de la Subscripció.

12.1. Club Medusa es reserva el dret a modificar les presents condicions generals de contractació en qualsevol moment, prèvia publicació a la Plataforma i notificació a través del correu electrònic on s'indicarà la data de la seva publicació i una nota sobre els punts afectats per la modificació. 

12.2. En particular, Club Medusa podrà, en les renovacions anuals, canviar les tarifes i demés condicions de la Subscripció, amb la mateixa publicació i notificació que la prevista en l’apartat anterior. 

12.3. El Client tindrà dret, en tots els casos anteriors, a cancel·lar la Subscripció en un termini de 30 dies. En cas de la modalitat de Subscripció en forma de pagament anual, Club Medusa retornarà la part del preu de la Subscripció que sigui proporcional al temps que falti des de la efectivitat del canvi de condicions fins a la data de renovació.

 

Club Medusa.  Condicions Generals de Contractació. Versió: 07/11/23